dijous, 24 d’abril de 2008

WebQuest: "History of the 20th Century"

Aquest WebQuest és molt interessant a nivell d'anglès, de les TIC i d'història. En aquesta activitat interactiva el nen treballa a l'hora aquestes tres assignatures.
L'activitat va dirigida a alumnes de secundaria, però és força interessant la idea per a tots els nivells. Això pot donar peu a idees varies per treballar l'anglès i les TIC, conjuntament, des de totes les edats.

En aquest WebQuest en concret l'usuari a de seguir una historia, individual o conjuntament, a través de la qual el nen adquireix diversos objectius. Cada objectiu aconseguit es puntua, fins aconseguir un màxim de 100 punts. Així doncs, l'alumne es sent motivat pels descobriments i avanços que fa i té curiositat per acabar la història com a protagonista.

WebQuest

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

dilluns, 21 d’abril de 2008

Activitats JClic

El programa JClic és un programa que té un conjunt d'aplicacions informàtiques a través del qual el nen pot aprendre d'un manera lúdica i amb activitats diversos tipus d'activitats.
Les activitats són projectes fets per mestres d'Espanya, Anglaterra, França, etc. Això permet el que puguem treballar més de set idiomes: català, castellà, galleg, euskera, anglès, francès.
Les activitats són multimèdia, és a dir, poden tenir vídeos, imatges i so personalitzat. Els nens es motiven si fan activitats amb les seves cares i les seves veus.
Aquests projectes estan posats en comú a través d'Internet, pel que el nen hi pot accedir a través d'Internet o bé baixant-se'l.
Els mestres poden accedir al cercador de projectes on podran trobar penjats altres activitats que els hi serveixin.
Aquest mètode introdueix al nen a les TIC (Tecnologies informàtiques de la comunicació) i permet al mestre adaptar i personalitzar les activitats a les necessitats pròpies de cada infant.

dimarts, 1 d’abril de 2008

Aprenem a fer pàgines webs

A les últimes sessions de l'assignatura NTAE hem aprés a emprar el Dreamweaver MX 2004. Aquest és un programa per dissenyar les webs.
Varem aconseguir fer una pàgina
molt simple, per veure com utilitzar el programa i com penjar-ho a la xarxa.
Amb aquestes nocions prèvies haurem de fer el treball de la web de Bones Pràctiques, seguint la plantilla que ens han donat.